Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Vaste activa

Vaste activa - Wat zijn dat?

Vaste activa zijn middelen in het bezit van een onderneming die niet makkelijk geliquideerd (omgezet naar cash) kunnen worden.

Hebben jouw vaste activa een hoge waarde? Lees hier wanneer het verstandig is je onderneming te verzekeren.

Meestal zijn vaste activa de activa die de onderneming lang in haar bezit houdt en waar een grote investering aan vooraf is gegaan zoals machines en voertuigen.

Waar moeten vaste activa aan voldoen?

Vaste activa kunnen als dusdanig gecategoriseerd worden als verwacht wordt dat zij niet binnen een jaar naar cash worden omgezet. Vaak vallen hier materialen onder die met oog op de lange termijn zijn aangeschaft en die een cruciaal onderdeel vormen van de infrastructuur of het proces van de onderneming.

Vaste activa kunnen zowel tastbare activa zoals land, gebouwen en machines zijn, maar het kunnen ook niet-tastbare activa zijn zoals copyright.

Het belang van vaste activa

Het goed vastleggen van de vaste activa binnen een onderneming is van belang voor het goed inschatten van de financiële situatie en waarde van de onderneming.

Informatie van de vaste activa en de afschrijving daarvan wordt regelmatig door potentiële investeerders aangehaald om een inschatting te maken van de waarde van een investering.

Afschrijvingen op vaste activa

De waarde van vaste activa neemt verder af naarmate een activum vaker gebruikt wordt, bijvoorbeeld door slijtage of veroudering. Het is belangrijk dat een onderneming deze afschrijvingen bijhoudt en in de boekhouding verwerkt.

Vaste activa worden tegen de aankoopprijs op de balans vastgelegd, vervolgens wordt de waarde gedurende de levensduur van het activum afgeschreven totdat het activum verkocht of vervangen wordt waarna het activum tegen de restwaarde op de balans komt te staan, de restwaarde is het bedrag dat een onderneming aan het eind van de levensduur nog aan een activum kan verdienen.

De totale afschrijving van een activum is de aankoopprijs minus de restwaarde. De afschrijving wordt verwerkt als een uitgave aangezien een afschrijving de totale waarde van de onderneming mindert.

Sommige vaste activa zoals land zijn niet aan afschrijving onderhevig, omdat er geen slijtage of veroudering mogelijk is.

Vaste of vlottende activa

Het tegenovergestelde van vaste activa zijn vlottende activa, dat zijn activa die binnen een jaar omgezet worden in cash.

Voorbeelden van vlottende activa zijn de inventaris, materialen die in het productieproces verbruikt worden en geld in cash of op de bankrekening.